Przejdź do sklepu Techman

Regulamin

Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

 1. Firma Techman Sp. z o.o. – Gwarant udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od chwili nabycia towaru, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do jej uchylenia lub wydłużenia na wybrane towary będące w ofercie firmy Techman Sp. z o.o.
 2. Gwarancją są objęte wyłącznie urządzenia/narzędzia (towary) wprowadzone do obrotu na terenie Polski
 3. Fakt udzielenia gwarancji na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 4. Przedmiotem gwarancji zostają objęte ukryte wady materiałowe i konstrukcyjne.
 5. Serwis firmy Techman Sp. z o.o. zobowiązuje się do złożenia odpowiedzi na reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od chwili dostarczenia urządzenia/narzędzia pod adres: Techman Sp. z o.o., Opożdżew 20, 05-660 Warka. W przypadku urządzeń ponadgabarytowych powyżej 30 kg w terminie 14 dni od chwili dokonania oględzin przez autoryzowany serwis firmy Techman Sp. z o.o.
 6. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. Termin ten może być wydłużony, gdy naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych lub wysłanie towarów do specjalistycznych serwisów.
 7. Karta gwarancyjna w momencie zakupu powinna posiadać:
  datę sprzedaży,
  pieczęć punktu sprzedaży,
  podpis Klienta,
  numer seryjny maszyny.
  Karta gwarancyjna musi być wystawiona w dniu sprzedaży.
 8. Dostarczany do serwisu towar musi być kompletny, czyli musi zawierać: dokumentację i inne elementy dostarczone pierwotnie przez firmę Techman wraz z zakupionym towarem. Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest przedłożenie karty gwarancyjnej.
 9. Unieważnienie gwarancji następuje gdy:
  • W terminie 7 dni roboczych od daty sprzedaży nie nastąpi rejestracja produktu na stronie www.techman.com.pl - jeśli dane urządzenie posiada kartę gwarancyjną.
  • brak lub błędnie wypełniona Karta Gwarancyjna lub błędnie wypełniony formularz w zakładce "zarejestruj produkt" na stronie www.techman.com.pl w szczególności dotyczy to: narzędzi/urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych i olejowych.
  • zakupione narzędzie, urządzenie zostało użyte niezgodnie z przeznaczeniem (nieprawidłowa instalacja i obsługa)
  • zakupione urządzenie zostało niewłaściwie zamontowane, niezgodnie z warunkami zabudowy - podnośniki,
  • urządzenie uległo uszkodzeniu mechanicznemu, chemicznemu, termicznemu lub celowo je uszkodzono i wywołano w nimi tym samym wady
  • urządzenie/narzędzie było opakowane lub transportowane w sposób umożliwiający jego uszkodzenie w transporcie do serwisu,
  • narzędzie było modyfikowane lub naprawiane przez nieautoryzowany serwis lub próbowały go naprawiać osoby nieuprawnione,
  • narzędzie było użytkowane od momentu gdy wystąpiło w sposób widoczny ewentualne uszkodzenie,
  • narzędzie współpracowało z nieodpowiednim osprzętem lub było przeciążone,
  • w okresie gwarancji nie miały miejsca przeglądy okresowe przez autoryzowany serwis Firmy Techman Sp. z o.o. zalecane przez firmę Techman zgodnie z książką gwarancyjną,
  • w reklamowanym narzędziu, urządzeniu brak tabliczki znamionowej z numerem fabrycznym – jeśli dane urządzenie tego wymaga.
 10. Gwarancja nie obejmuje wymiany części, które uległy naturalnemu zużyciu na skutek ich skończonej trwałości.
 11. Należy przestrzegać zasad obsługi i bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i Przepisów Bezpieczeństwa Pracy.
 12. Firma Techman nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
 13. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca sprzętu. Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.
 14. W przypadku uznania gwarancji uszkodzonego produktu, Gwarant dopuszcza następujące sposoby realizacji gwarancji:
  • naprawa,
  • wymiana produktu na nowy,
  • wymiana produktu na nowy o podobnej charakterystyce,
  • zwrot gotówki (ceny nabycia produktu) na podstawie dowodu zakupu.
 15. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego też zawsze należy sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku uszkodzeń czy też niezgodności ilościowych sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 16. Firma Techman Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.
 17. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia.
 18. Firma Techman Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu wynikłą z użytkowania narzędzia, a stanowiącą następstwo jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez producenta.
 19. Firma Techman Sp. z o.o. nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody i straty związane z użyciem lub niemożliwością użycia narzędzia
 20. Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy Techman Sp. z o.o.
 21. Niniejsze warunki gwarancji są ogólnodostępne w siedzibie firmy Techman Sp. z o.o. .

I. Wysyłka narzędzi do i z serwisu

Naprawy serwisowe realizowane w ramach gwarancji:

Urządzenia (narzędzia) wysłane są wyłącznie firmą kurierską FEDEX po uprzednim ustaleniu z serwisem firmy Techman Sp. z. o.o. warunków wysyłki na koszt firmy Techman Sp. z o.o.
Przed wysłaniem reklamowanego Urządzenia (narzędzia) należy w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia na naszej stronie www.techman.com.pl

 • Prosimy o poprawne wypełnienie formularza i podanie dokładnego opisu usterki urządzenia.
 • Firma Techman Sp. z o.o. nie odpowiada za błędnie wypełnione dane w formularzu.

Naprawy serwisowe pogwarancyjne:

 1. Urządzenie/Narzędzia są wysyłane do Serwisu Firmy Techman Sp. z o.o. na koszt własny
 2. Koszt odesłania urządzenia do Klienta na terenie RP wynosi : 13,60 PLN netto firmą kurierską FEDEX pod warunkiem, że waga przesyłki nie jest wyższa niż 30 kg, i urządzenie nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń w transporcie (np. paleta) lub nie jest traktowane jako przesyłka ponadgabarytowa wg cennika firmy FEDEX.

Urządzenie należy dostarczyć do serwisu czyste, konieczność oczyszczenia narzędzia w serwisie jest usługą odpłatną - w cenie 50,00 PLN netto zarówno w przypadku napraw gwarancyjnych jak i napraw pogwarancyjnych.

II. Koszty robocizny i wyceny

Narzędzia i urządzenia oferowane przez firmę Techman Sp. z o.o.
naprawa odpłatna do wartości netto 300,00 PLN:
koszt robocizny 35 PLN netto,
naprawa odpłatna powyżej wartości netto 300,00 PLN:
koszt robocizny 55 PLN netto,

wycena naprawy w przypadku rezygnacji z naprawy lub też w przypadku nie uznania reklamacji
25 PLN netto + koszty transportu (wysyłka i odbiór reklamowanego art.)
kalibracja urządzeń: A-EG0102, A-EG0103:
odpłatna 35,00 PLN netto - 1 szt.

Narzędzia i urządzenia nie będące w ofercie firmy Techman Sp. z o.o.
indywidualna wycena na życzenie Klienta:
75 PLN netto + koszty transportu (wysyłka i odbiór narzędzia/urządzenia)
koszt robocizny wynosi:
- 70,00 zł netto dla urządzeń do wartości naprawy 300,00 PLN netto,
- 100,00 zł netto dla urządzeń, których naprawa przekracza 300,00 PLN netto.
przy zakupie nowego urządzenia firma Techman Sp. z o.o. rezygnuje z pobrania opłaty za wcześniej wykonaną wycenę.

Uwaga! Podane stawki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego, są jedynie podstawą do indywidualnej wyceny.

III. Serwis urządzeń poza siedzibą firmy TECHMAN SP. Z O.O.

Przyjazd Serwisu odbywa się tylko i wyłącznie na pisemne zlecenie podpisane przez upoważnioną osobę w Firmie która zakupiła od firmy Techman Sp. z o.o. urządzenie.
W przypadku reklamacji nie uzasadnionej - a więc naprawy wynikającej ze złego montażu, serwisowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub też w przypadku napraw pogwarancyjnych, koszt dojazdu liczony jest zgodnie ze wzorem : liczba km w obie strony x stawka za jeden km (stawka: zgodnie z obowiązującą ustawowo zaokrągloną do dziesiątych po przecinku ).
W przypadku napraw objętych gwarancją - w przypadku wystąpienia wad materiałowych koszt dojazdu pokrywa Serwis firmy Techman Sp. z o.o.
Każda rozpoczęta godzina pracy Serwisanta - 55 PLN netto.

IV. Obowiązki Serwisu Firmy TECHMAN SP. Z O.O.

Serwis firmy Techman zobowiązuje się do informowania Klienta o kosztach napraw pisemnie przed dokonaniem naprawy z wyszczególnionym wykazem podzespołów do wymiany.

V. Obowiązki Klienta

Klient zobowiązuje się do wydania decyzji o naprawie / rezygnacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania kalkulacji naprawy.
W przypadku braku zgody na piśmie, po upływie 14 dniowego okresu serwis TECHMAN traktuje to jako brak zgody na naprawę i odsyła urządzenie do Klienta na jego koszt.
W PRZYPADKU NIEODEBRANIA URZĄDZENIA W TERMINIE 2 MIESIĘCY OD DATY PRZYJĘCIA DO SERWISU, FIRMA TECHMAN SP. Z O.O. BĘDZIE NALICZAŁA KOSZTY MAGAZYNOWANIA W WYSOKOŚCI 2 PLN NETTO ZA KAŻDY DZIEŃ A PO 3 MIESIĄCACH MAGAZYNOWANIA URZĄDZENIE ZOSTANIE ZEZŁOMOWANE.